Fri, 28 Feb 2020 09:21:48 UTC

Information for build ktp-contact-runner-19.04.3-2.fc31

ID1327993
Package Namektp-contact-runner
Version19.04.3
Release2.fc31
Epoch
Sourcegit+https://src.fedoraproject.org/rpms/ktp-contact-runner.git#48aa9466d00da4a28e7b3a0149a2686b1cc68b56
SummaryPlasma runner for KDE Telepathy
DescriptionPlasma runner for KDE Telepathy.
Built byreleng
State complete
Volume DEFAULT
StartedThu, 25 Jul 2019 19:29:24 UTC
CompletedFri, 26 Jul 2019 04:09:33 UTC
Taskbuild (f31-rebuild, /rpms/ktp-contact-runner.git:48aa9466d00da4a28e7b3a0149a2686b1cc68b56)
Extra{'source': {'original_url': 'git+https://src.fedoraproject.org/rpms/ktp-contact-runner.git#48aa9466d00da4a28e7b3a0149a2686b1cc68b56'}}
Tags
f31
f31-Beta
f31-rebuild
RPMs
src
ktp-contact-runner-19.04.3-2.fc31.src.rpm (info) (download)
aarch64
ktp-contact-runner-19.04.3-2.fc31.aarch64.rpm (info) (download)
ktp-contact-runner-debuginfo-19.04.3-2.fc31.aarch64.rpm (info) (download)
ktp-contact-runner-debugsource-19.04.3-2.fc31.aarch64.rpm (info) (download)
armv7hl
ktp-contact-runner-19.04.3-2.fc31.armv7hl.rpm (info) (download)
ktp-contact-runner-debuginfo-19.04.3-2.fc31.armv7hl.rpm (info) (download)
ktp-contact-runner-debugsource-19.04.3-2.fc31.armv7hl.rpm (info) (download)
i686
ktp-contact-runner-19.04.3-2.fc31.i686.rpm (info) (download)
ktp-contact-runner-debuginfo-19.04.3-2.fc31.i686.rpm (info) (download)
ktp-contact-runner-debugsource-19.04.3-2.fc31.i686.rpm (info) (download)
ppc64le
ktp-contact-runner-19.04.3-2.fc31.ppc64le.rpm (info) (download)
ktp-contact-runner-debuginfo-19.04.3-2.fc31.ppc64le.rpm (info) (download)
ktp-contact-runner-debugsource-19.04.3-2.fc31.ppc64le.rpm (info) (download)
s390x
ktp-contact-runner-19.04.3-2.fc31.s390x.rpm (info) (download)
ktp-contact-runner-debuginfo-19.04.3-2.fc31.s390x.rpm (info) (download)
ktp-contact-runner-debugsource-19.04.3-2.fc31.s390x.rpm (info) (download)
x86_64
ktp-contact-runner-19.04.3-2.fc31.x86_64.rpm (info) (download)
ktp-contact-runner-debuginfo-19.04.3-2.fc31.x86_64.rpm (info) (download)
ktp-contact-runner-debugsource-19.04.3-2.fc31.x86_64.rpm (info) (download)
Logs
x86_64
hw_info.log
state.log
build.log
root.log
mock_output.log
ppc64le
hw_info.log
root.log
state.log
build.log
mock_output.log
aarch64
build.log
root.log
state.log
hw_info.log
mock_output.log
i686
build.log
root.log
state.log
hw_info.log
mock_output.log
s390x
build.log
hw_info.log
root.log
state.log
mock_output.log
armv7hl
hw_info.log
build.log
root.log
state.log
mock_output.log
Changelog * Thu Jul 25 2019 Fedora Release Engineering <releng@fedoraproject.org> - 19.04.3-2 - Rebuilt for https://fedoraproject.org/wiki/Fedora_31_Mass_Rebuild * Fri Jul 12 2019 Rex Dieter <rdieter@fedoraproject.org> - 19.04.3-1 - 19.04.3 * Tue Jun 04 2019 Rex Dieter <rdieter@fedoraproject.org> - 19.04.2-1 - 19.04.2 * Wed May 08 2019 Rex Dieter <rdieter@fedoraproject.org> - 19.04.1-1 - 19.04.1 * Fri Mar 08 2019 Rex Dieter <rdieter@fedoraproject.org> - 18.12.3-1 - 18.12.3 * Tue Feb 05 2019 Rex Dieter <rdieter@fedoraproject.org> - 18.12.2-1 - 18.12.2 * Fri Feb 01 2019 Fedora Release Engineering <releng@fedoraproject.org> - 18.12.1-2 - Rebuilt for https://fedoraproject.org/wiki/Fedora_30_Mass_Rebuild * Tue Jan 08 2019 Rex Dieter <rdieter@fedoraproject.org> - 18.12.1-1 - 18.12.1 * Sun Dec 16 2018 Rex Dieter <rdieter@fedoraproject.org> - 18.12.0-1 - 18.12.0 * Tue Nov 06 2018 Rex Dieter <rdieter@fedoraproject.org> - 18.08.3-1 - 18.08.3 * Wed Oct 10 2018 Rex Dieter <rdieter@fedoraproject.org> - 18.08.2-1 - 18.08.2 * Mon Oct 01 2018 Rex Dieter <rdieter@fedoraproject.org> - 18.08.1-1 - 18.08.1 * Fri Jul 13 2018 Rex Dieter <rdieter@fedoraproject.org> - 18.04.3-1 - 18.04.3 * Fri Jul 13 2018 Fedora Release Engineering <releng@fedoraproject.org> - 18.04.2-2 - Rebuilt for https://fedoraproject.org/wiki/Fedora_29_Mass_Rebuild * Wed Jun 06 2018 Rex Dieter <rdieter@fedoraproject.org> - 18.04.2-1 - 18.04.2 * Wed May 09 2018 Rex Dieter <rdieter@fedoraproject.org> - 18.04.1-1 - 18.04.1 * Thu Apr 19 2018 Rex Dieter <rdieter@fedoraproject.org> - 18.04.0-1 - 18.04.0 * Tue Mar 06 2018 Rex Dieter <rdieter@fedoraproject.org> - 17.12.3-1 - 17.12.3 * Thu Feb 08 2018 Rex Dieter <rdieter@fedoraproject.org> - 17.12.2-1 - 17.12.2 * Wed Feb 07 2018 Fedora Release Engineering <releng@fedoraproject.org> - 17.12.1-2 - Rebuilt for https://fedoraproject.org/wiki/Fedora_28_Mass_Rebuild * Thu Jan 11 2018 Rex Dieter <rdieter@fedoraproject.org> - 17.12.1-1 - 17.12.1 * Thu Dec 28 2017 Rex Dieter <rdieter@fedoraproject.org> - 17.12.0-1 - 17.12.0 * Wed Nov 08 2017 Rex Dieter <rdieter@fedoraproject.org> - 17.08.3-1 - 17.08.3 * Wed Oct 11 2017 Rex Dieter <rdieter@fedoraproject.org> - 17.08.2-1 - 17.08.2 * Thu Sep 28 2017 Rex Dieter <rdieter@fedoraproject.org> - 17.08.1-1 - 17.08.1 * Thu Aug 03 2017 Rex Dieter <rdieter@fedoraproject.org> - 17.04.3-1 - 17.04.3 * Thu Aug 03 2017 Fedora Release Engineering <releng@fedoraproject.org> - 17.04.2-3 - Rebuilt for https://fedoraproject.org/wiki/Fedora_27_Binutils_Mass_Rebuild * Wed Jul 26 2017 Fedora Release Engineering <releng@fedoraproject.org> - 17.04.2-2 - Rebuilt for https://fedoraproject.org/wiki/Fedora_27_Mass_Rebuild