Information for build zathura-djvu-0.2.9-8.fc37

ID2109470
Package Namezathura-djvu
Version0.2.9
Release8.fc37
Epoch
Sourcegit+https://src.fedoraproject.org/rpms/zathura-djvu.git#10ce9574c4486d34d9e614e178134c5d75ee2326
SummaryDjVu support for zathura
DescriptionThe zathura-djvu plugin adds DjVu support to zathura by using the djvulibre library.
Built byankursinha
State complete
Volume DEFAULT
StartedTue, 10 Jan 2023 17:48:00 UTC
CompletedTue, 10 Jan 2023 17:53:10 UTC
Taskbuild (f37-build-side-61729, /rpms/zathura-djvu.git:10ce9574c4486d34d9e614e178134c5d75ee2326)
Extra{'source': {'original_url': 'git+https://src.fedoraproject.org/rpms/zathura-djvu.git#10ce9574c4486d34d9e614e178134c5d75ee2326'}}
Tags
f37-updates
RPMs
src
zathura-djvu-0.2.9-8.fc37.src.rpm (info) (download)
aarch64
zathura-djvu-0.2.9-8.fc37.aarch64.rpm (info) (download)
zathura-djvu-debuginfo-0.2.9-8.fc37.aarch64.rpm (info) (download)
zathura-djvu-debugsource-0.2.9-8.fc37.aarch64.rpm (info) (download)
i686
zathura-djvu-0.2.9-8.fc37.i686.rpm (info) (download)
zathura-djvu-debuginfo-0.2.9-8.fc37.i686.rpm (info) (download)
zathura-djvu-debugsource-0.2.9-8.fc37.i686.rpm (info) (download)
ppc64le
zathura-djvu-0.2.9-8.fc37.ppc64le.rpm (info) (download)
zathura-djvu-debuginfo-0.2.9-8.fc37.ppc64le.rpm (info) (download)
zathura-djvu-debugsource-0.2.9-8.fc37.ppc64le.rpm (info) (download)
s390x
zathura-djvu-0.2.9-8.fc37.s390x.rpm (info) (download)
zathura-djvu-debuginfo-0.2.9-8.fc37.s390x.rpm (info) (download)
zathura-djvu-debugsource-0.2.9-8.fc37.s390x.rpm (info) (download)
x86_64
zathura-djvu-0.2.9-8.fc37.x86_64.rpm (info) (download)
zathura-djvu-debuginfo-0.2.9-8.fc37.x86_64.rpm (info) (download)
zathura-djvu-debugsource-0.2.9-8.fc37.x86_64.rpm (info) (download)
Logs
i686
hw_info.log
state.log
build.log
root.log
mock_output.log
x86_64
hw_info.log
state.log
build.log
root.log
mock_output.log
aarch64
hw_info.log
state.log
build.log
root.log
mock_output.log
ppc64le
hw_info.log
state.log
build.log
root.log
mock_output.log
s390x
hw_info.log
state.log
build.log
root.log
mock_output.log
Changelog * Tue Jan 10 2023 Ankur Sinha <sanjay.ankur@gmail.com> - 0.2.9-8 - re-rebuild for zathura 0.5.2 * Sun Dec 11 2022 Alain Vigne <avigne@fedoraproject.org> - 0.2.9-7 - Update URLs and SPDX license * Sat Jul 23 2022 Fedora Release Engineering <releng@fedoraproject.org> - 0.2.9-6 - Rebuilt for https://fedoraproject.org/wiki/Fedora_37_Mass_Rebuild * Sat Jan 22 2022 Fedora Release Engineering <releng@fedoraproject.org> - 0.2.9-5 - Rebuilt for https://fedoraproject.org/wiki/Fedora_36_Mass_Rebuild * Fri Jul 23 2021 Fedora Release Engineering <releng@fedoraproject.org> - 0.2.9-4 - Rebuilt for https://fedoraproject.org/wiki/Fedora_35_Mass_Rebuild * Thu Jan 28 2021 Fedora Release Engineering <releng@fedoraproject.org> - 0.2.9-3 - Rebuilt for https://fedoraproject.org/wiki/Fedora_34_Mass_Rebuild