Thu, 13 May 2021 19:28:00 UTC

Packages starting with "v" in tag f32-build

Inherited:
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | all
Page:
Packages 1 through 50 of 267 >>>
ID Name Tag Owner Included? ascending sort
30831 vernnobile-oswald-fonts f32 nim yes
13762 voms-api-java f32 ellert yes
18479 vdr-scraper2vdr f32 martinkg yes
20747 vim-go f32 nforro yes
4060 vdr f32 martinkg yes
18785 vit f32 ankursinha yes
4917 vinagre f32 amigadave yes
32827 virt-backup f32 hobbes1069 yes
30138 vim-airline f32 atim yes
29617 vim-ctrlp f32 osoukup yes
30285 vim-nerdtree-git-plugin f32 atim yes
27764 vdr-osd2web f32 martinkg yes
395 vsftpd f32 aegorenk yes
16118 vim-taglist f32 phracek yes
22704 v8-314 f32 lkundrak yes
20262 vagrant-cachier f32 vondruch yes
5098 vdr-skinsoppalusikka f32 orphan yes
9155 voms-mysql-plugin f32 ellert yes
25975 vimiv f32 ankursinha yes
7274 vbindiff f32 limb yes
745 vorbis-tools f32 kdudka yes
20362 vim-fugitive f32 vondruch yes
17199 vcsh f32 dridi yes
27738 vmaf f32 kwizart yes
9083 vanessa_adt f32 hubbitus yes
30208 vgrive f32 atim yes
13766 vanessa_socket f32 hubbitus yes
23080 vim-syntastic f32 praiskup yes
9349 vhostmd f32 rjones yes
12988 ViTables f32 tnorth yes
30833 vernnobile-muli-fonts f32 nim yes
13839 vinci f32 jjames yes
22168 virtualplanet f32 orphan yes
17648 vdr-skinnopacity f32 martinkg yes
21458 vim-commentary f32 vondruch yes
4081 vnc-reflector f32 ppisar yes
9231 viewnior f32 nonamedotc yes
19985 vagrant-registration f32 pvalena yes
28478 visidata f32 qulogic yes
8865 volume_key f32 jkucera yes
23601 visualboyadvance-m f32 mystro256 yes
24263 vrms-rpm f32 suve yes
27182 vulkan-headers f32 airlied yes
24604 variety f32 martinkg yes
4055 vala f32 feborges yes
14393 vcftools f32 verdurin yes
30832 vernnobile-nunito-fonts f32 nim yes
12976 vmmlib f32 jskarvad yes
4419 vavoom f32 jwrdegoede yes
32622 vkBasalt f32 atim yes
Page:
Packages 1 through 50 of 267 >>>